Däniken: „Bogowie z Kosmosu powrócą za 20 lat”

Dodany przez: Jerzy Bieszczak
w czw., 22/11/2018 - 16:46

Na spotka­niu poświę­conym jubileuszowi półwiecza twór­c­zości Ericha von Dänikena (ur. 1935), autor zaskoczył zebranych stwierdze­niem, że bogowie z Kos­mosu – twórcy cywiliza­cji na Ziemi – powrócą do nas już za 20 lat.

Na spotka­niu, które miało miejsce w listopadzie 2016 r. Däniken orzekł, że starożytni astronauci są organ­icznie związani z Homo sapi­ens, który najpraw­dopodob­niej nosi w sobie ich geny. Niewyk­luc­zone zatem, że Obcy które­goś dnia powrócą, by zobaczyć, co wyrosło z ich dzieci pozostaw­ionych na trze­ciej planecie od Słońca.

Obcy wiedzą o nas, ponieważ nosimy w sobie ich DNA. Stary Tes­ta­ment wspom­ina o ziem­s­kich kobi­etach, które brali za żony przy­bysze z nieba. Tą samą opowieść pow­tarzają mity z innych stron świata. Mówią one również, że pewnego dnia niebi­ańskie istoty do nas powrócą… – mówił szwa­j­carski pis­arz, którego twór­c­zość przeżywa rene­sans pop­u­larności za sprawą seri­alu Starożytni kos­mici (Ancient Aliens).

W jaki sposób Däniken obliczył, że do powrotu bogów pozostało 20 lat, niestety nie wiadomo. Wielu komen­ta­torów zwró­ciło za to uwagę, że podobne prog­nozy fer­ował już wiele lat temu. I choć 81-​latek jest niek­wes­t­ionowaną gwiazdą pale­oas­tro­nau­tyki, ma tyle samo fanów, co krytyków.

Debi­u­tancka książka Dänikena pt. Ryd­wany bogów niedługo po pub­likacji stała się przed­miotem afery w związku z oskarże­ni­ami o pla­giat, które prze­ci­wko Szwa­j­carowi wysunął Robert Char­roux (19091978) – pop­u­larny niegdyś fran­cuski pis­arz zaj­mu­jący się tą samą dziedziną.

Oprócz tego kry­tycy zarzu­cają mu niez­na­jo­mość his­torii, zbyt fry­wolne pode­jś­cie do fak­tów oraz korzys­tanie z tytułu ojca pale­oas­tro­nau­tyki, który de facto należy się twór­com piszą­cym o bogach z Kos­mosu wiele lat przed nim.

Wierzę, że jesteśmy przez nich obser­wowani. Zapew­niali mnie o tym w roz­mowach bardzo inteligentni ludzie, którzy dowiedzieli się ofic­jal­nie, że obiekty UFO ist­nieją i nas pod­pa­trują – dodał nie prze­j­mu­jący się kry­tykami Däniken.